0967262828

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Dược học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
CHUẨN ĐẦU RA
1. Tên ngành đào tạo:Dược học (Pharmacy)
2. Trình độ đào tạo:Đại học; Mã số:7720201

A. Mục tiêu chung: 

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học theo định hướng chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo chuyên ngành, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân

B. Chuẩn đầu ra theo từng yêu cầu cụ thể:

1. Yêu cầu về đạo đức, nhân cách, lối sống:

Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

Có hiểu biết về văn hóa – xã hội, kinh tế và pháp luật;

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;

Có ý thức rèn luyện sức khỏe để làm việc;

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần phục vụ vì sức khoẻ nhân dân;

Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng;

Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng;

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

2. Yêu cầu về kiến thức, chuyên môn:

Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Có kiến thức cơ bản trong trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học cơ bản;

Có kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý, có phương pháp luận cơ bản trong học tập và nghiên cứu khoa học;

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 450;

Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp;

Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học;

Có kiến thức căn bản về ngành dược nói chung và kiến thức vững vàng liên quan đến định hướng chuyên ngành: Quản lý và cung ứng thuốc;

Có kiến thức về y dược học cơ sở phục vụ cho chuyên môn dược;

Có khả năng làm việc nhóm;

Có khả năng tìm kiếm và thu thập tài liệu trong lĩnh vực dược.

3. Yêu cầu về kỹ năng làm việc:

Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để triển khai được các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại các khoa Dược bệnh viện, công ty dược phẩm, kho thuốc và nhà thuốc;

Triển khai đúng các hướng dẫn về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) và các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực quản lý và cung ứng thuốc;

Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức, triển khai những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược;

Sử dụng được các công cụ cần thiết để cập nhật các kiến thức về Y Dược học, tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh;

Triển khai được các hoạt động quản lý trong sản xuất, cung ứng và kinh doanh thuốc;

Thực hiện được một số quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc;

Xây dựng được công thức để bào chế một số dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng;

Xây dựng và thực hiện được một số phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm;

Phân biệt, chế biến, sản xuất và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc dược liệu;

Tư vấn được cho cán bộ y tế, người dân lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý;

Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học;

Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cở sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng;

Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và y học cổ truyền trong bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu;

Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Biết và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành.

4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Các cơ quan quản lý nhà nước về dược;

Các cơ sở y tế trong và ngoài nước;

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược;

Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực đào tạo có liên quan đến chuyên ngành;

Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc;

            Có khả năng theo học các khóa đào tạo chuyên đề sau đại học (CK1, CK2); Thạc sĩ dược học; Tiến sĩ dược học