0967262828

Điều khoản sử dụng

1. BẢN QUYỀN
Tất cả bản quyền thuộc về Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội

Trang web này và nội dung của nó có thể bảo vệ bản quyền theo luật pháp của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và thông qua điều ước quốc tế, các quốc gia khác. Quyền tác giả của nội dung và các tài liệu có sẵn trên trang Web này như một toàn thể được sở hữu bởi Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội (SMP). Tuy nhiên, bản quyền trong một số nội dung và tài liệu kết hợp trong Trang web này có thể được sở hữu bởi bên thứ ba chỉ định.

Phần nội dung hoặc các tài liệu có sẵn trên trang web này không được sao chép, cấp phép , bán , xuất bản , truyền , thay đổi, điều chỉnh , hiển thị công khai , phát sóng (bao gồm cả lưu trữ bằng các phương tiện điện tử hay cho mọi mục đích tiết kiệm được cho phép ở đây ) mà không có sự cho phép bằng văn bản của SMP. Bạn có thể xem này Trang web và nội dung của nó bằng cách sử dụng trình duyệt web của bạn và lưu một bản sao điện tử, hoặc in ra một bản sao, các bộ phận của trang web này chỉ cho thông tin riêng , hoặc nghiên cứu , cung cấp cho bạn không thay đổi bản sao từ cách nó xuất hiện trong trang Web này , và bao gồm các thông báo bản quyền Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội.

Bạn không phải thực hiện quyền tác giả trong toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của nội dung và tài liệu trong trang web này , cho bất kỳ mục đích nào trừ khi được cho phép bởi luật pháp hiện hành hoặc với sự đồng ý trước bằng văn bản của SMP.

2. NHÃN HIỆU
Logo và tên của SMP hoặc các chi nhánh của nó là thương hiệu của SMP hoặc các chi nhánh của nó. SMP có chính sách về việc sử dụng tên, bao gồm tên, các chương trình và thương hiệu của mình. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối lại các thương hiệu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của SMP hoặc các chi nhánh của nó đều bị cấm. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web này là các nhãn hiệu của chủ sở hữu của họ.

3. LIÊN KẾT TỪ CÁC WEBSITE KHÁC ĐẾN TRANG WEB CỦA SMP
SMP hỗ trợ và khuyến khích các nghi thức mạng tốt . SMP cần được thông báo về liên kết từ các trang web bên ngoài. Tuy nhiên , trường SMP có quyền yêu cầu loại bỏ bất kỳ liên kết từ các trang web bên ngoài đến trang web của SMP . Bất kỳ liên kết được tạo ra bởi người sử dụng trang web của SMP nên liên kết văn bản có chứa tên miền của chúng tôi và có thể chuyển người dùng trực tiếp đến trang chủ của chúng tôi . SMP yêu cầu các nội dung trang web của mình không nên xuất hiện trong khung hình của người khác, cũng không được đi kèm với bất kỳ cách nào bởi tài liệu của bên thứ ba có thể tạo ra một ấn tượng sai lầm hay nhầm lẫn trong tâm trí của người xem về liên kết của trường.

4. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO TIÊU CHUẨN "VÔ ĐIỀU KIỆN" .

SMP đã sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin và các tài liệu được đăng trên trang web này là chính xác tại thời điểm niêm yết. Tuy nhiên , SMP không có khả năng cung cấp có bảo hành và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu cung cấp ở đây cho bất kỳ mục đích nào.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác hoặc các nguồn lực điều hành bởi các bên không phải SMP. Liên kết như vậy được cung cấp như một dịch vụ cho sự tiện lợi của người sử dụng trang Web này và SMP không kiểm soát các trang web cũng như các nguồn đó.

Bất cứ lúc nào SMP có quyền thay đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và/hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này , nếu xét thấy thích hợp.