0967262828

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Điều dưỡng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
CHUẨN ĐẦU RA

1.Ngành đào tạo: Điều dưỡng (Nursing)

2. Trình độ đào tạo:Đại học; Mã số: 7720301

A. Mục tiêu chung: 

          Đào tạo cử nhân điều dưỡng có năng lực thực hành nghề nghiệp theo pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp điều dưỡng ở trình độ đại học; có ý thức phục vụ nhân dân; có sức khỏe và năng lực tư duy; làm việc độc lập và phối họp, tự học và nghiên cứu khoa học, quản lý và phát triển nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

B. Chuẩn đầu ra theo từng yêu cầu cụ thể:

1. Yêu cầu về đạo đức, nhân cách, lối sống:

Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

Có hiểu biết về văn hóa – xã hội, kinh tế và pháp luật;

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;

Có ý thức rèn luyện sức khỏe để làm việc;

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần phục vụ vì sức khoẻ nhân dân;

Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng;

Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng;

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

Tôn trọng quyền của người bệnh, giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh;

Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

2. Yêu cầu về kiến thức, chuyên môn:

Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Có kiến thức cơ bản trong trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học cơ bản;

Có kiến thức vững vàng về khối ngành chăm sóc sức khỏe và ngành điều dưỡng, hiểu rõ những nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;

Có kiến thức tổng quát về cấu tạo và chức năng của cơ thể con người ở trạng thái bình thường và bệnh lý;

Có kiến thức về các quy định về pháp luật trong công tác khám chữa bệnh;

Hiểu biết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng;

Thực hiện đầy đủ 12 điều Y đức;

Tuân thủ đúng 8 chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên;

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm; năng lực tổ chức quản lý; năng lực phát hiện sớm dịch bệnh;

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 450;

Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp;

Có khả năng làm việc nhóm;

Vận hành được một số máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác Điều dưỡng.

3. Yêu cầu về kỹ năng làm việc:

Hiểu biết và vận dụng kiến thức về tâm lý y học trong thực hành điều dưỡng;

Áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế cộng đồng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong việc cung cấp các dịch vụ chămsóc sức khỏe nhân dân;

Phân tích và vận dụng được các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng, các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại bệnh viện và cộng đồng trong việc chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng;

Hiểu biết rõ 25 tiêu chuẩn năng lực của cử nhân điều dưỡng Việt Nam (Hội nhập với 18 tiêu chuẩn năng lực của cử nhân điều dưỡng Đông Nam Á và Tây thái bình dương) trong công tác chăm sóc người bệnh, công tác quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng;

Có đủ kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết.

4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng tại các cơ sở y tế trong và ngoài nước;

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế;

Các Trung tâm, Viện nghiên cứu về điều dưỡng;

Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực đào tạo có liên quan đến chuyên ngành;

Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc;

            Có khả năng theo học các khóa đào tạo chuyên đề sau đại học (điều dưỡng chuyên khoa); thạc sĩ, tiến sĩ (điều dưỡng, quản lý bệnh viện, y tế công cộng,…).