0967262828

Đề tài cấp cơ sở khoa y dược

STT

Mã số

QĐ số/ngày

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

1

CS.12.02

102/QĐ-KHCN ngày 22/06/2012

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội

STT

Mã số

QĐ số/ngày

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Khoa Y Dược

Danh sách thành viên Hội đồng (đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
Khoa Y Dược, nhiệm kỷ 2013-2018 )

 

STT

Họ và tên

Nhóm nghiên cứu tiềm năng Khoa Y Dược

  1. Danh sách thành viên:

STT

Họ và tên

Thành viên trong ban chủ nhiệm khoa

Đang biên tập...

Ban giám hiệu

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Công nghệ Đông Á

 

Trường Đại học Công nghệ Đông Á là Trường Đại học đa hệ, đa ngành, với 03 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Năm học 2015-2016 Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh và đào tạo Hệ chính quy Đại học, Cao đẳng thuộc các khối Kinh doanh – Quản lý, Công nghệ Thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Kỹ thuật xây dựng.

Sứ mạng tầm nhìn

SỨ MẠNG

Điều khoản sử dụng

1. BẢN QUYỀN
Tất cả bản quyền thuộc về Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội

Trang web này và nội dung của nó có thể bảo vệ bản quyền theo luật pháp của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và thông qua điều ước quốc tế, các quốc gia khác. Quyền tác giả của nội dung và các tài liệu có sẵn trên trang Web này như một toàn thể được sở hữu bởi Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội (SMP). Tuy nhiên, bản quyền trong một số nội dung và tài liệu kết hợp trong Trang web này có thể được sở hữu bởi bên thứ ba chỉ định.

Trang